preview

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Video

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově je nedílnou součástí systému policejního školství a svou velikostí a rozsahem činnosti patří mezi tři největší policejní školy v České republice. Využívá i rozsáhlé několikahektarové výcvikové prostory v Dobroticích, v jejichž části je umístěno středisko pro výcvik psovodů a služebních psů Policejního prezídia ČR.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.spshol.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=h4zdewA8Fqs
Zaměření školy: Policie a vojenství
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Zaměření pro službu cizinecké policie

Zaměření pro službu pořádkové a železniční policie

Zaměření pro službu kriminální policie a vyšetřování

Zaměření pro občanské zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR

Podrobné informace o škole

Škola má velmi dobré podmínky pro výuku. K dispozici je celkem 103 učeben, z toho 65 výhradně pro výuku odborných předmětů a rozsáhlý komplex výcvikového prostoru v Dobroticích, včetně střelnice pro dlouhé zbraně. K výuce policejních předmětů byla vybudována učebna modelových situací, která je svým pojetím jediná v českých policejních školách a speciální učebna integrované výuky. Učitelé střelecké přípravy mají k dispozici 3 trenažérové učebny, 3 pistolové a jednu malorážkovou střelnici. Pro rozvoj tělesné zdatnosti slouží studentům dvě tělocvičny.

 

Zařízení školy jsou využívána i Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezídia ČR.

Škola má velmi dobré podmínky pro výuku. K dispozici je 24 kmenových učeben, 35 speciálních učeben, 3 střelnice a rozsáhlá sportoviště včetně sálů s tatami. Učebny jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, která je využívána při realizaci výuky. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně a ubytování na internátě přímo v areálu školy.

Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní a zkušení učitelé, kteří se průběžně dále vzdělávají. Nové poznatky, vědomosti a dovednosti získávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, např. formou seminářů NIDV, účastí na konferencích a odborných stážích či spoluprací se zahraničními partnery.

Vzdělávací aktivity VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou realizovány v těchto oblastech:

  • vyšší odborná škola,
  • střední odborná škola,
  • jazykové vzdělávání,
  • další odborné vzdělávání.

Vyšší odborná škola. V roce 2008 SPŠ MV v Holešově získala akreditaci vzdělávacího programu vyšší odborné školy „Bezpečnostně právní činnost (68-42-N/04)“. Absolvováním tohoto vzdělávacího programu studenti získají potřebnou kvalifikační způsobilost. Vzdělávání ve vyšší policejní škole umožňuje získat požadovanou kvalifikaci:

  • pro zařazení příslušníků Policie ČR do 6. a 7. tarifní třídy podle zákona č. 361/2003 Sb., v platném znění,
  • pro zařazení občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra a Policie ČR do 9. a 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

V roce 2014 škola získala prodloužení akreditace vzdělávacího programu na další období.

 

Střední odborná škola se realizuje ve vzdělávacím programu „Bezpečnostně právní činnost (68-42-M)“. Jedná se o čtyřleté studium pro absolventy základních škol, které je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi mají možnost uplatnění ve všech složkách Policie ČR, mají možnost studia na vysokých školách nebo práce v jednotlivých institucích veřejné správy, v bezpečnostních agenturách, v útvarech městských policií atd.

Střední odborná škola v Holešově má dlouholetou tradici. V různých podobách zde funguje již od roku 1969. Díky své vysoké úrovni a profesionalitě se škola stala odborným garantem spolupráce v oblasti středního vzdělávání s maturitní zkouškou na školách s oprávněním k výuce oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Jazykové vzdělávání je poskytováno formou intenzivních jazykových kurzů zaměřených na rozvoj všech jazykových kompetencí, především na znalost odborné terminologie, která vychází z praktického výkonu policejní služby. Důraz je kladen především na komunikační dovednosti procvičované v modelových situacích. Vysoký standard výuky zabezpečují také rodilí mluvčí. Škola nabízí výuku anglického, ruského a německého jazyka.

V rámci dalšího odborného vzdělávání má škola v nabídce kurzy další odborné přípravy a kvalifikační přípravy pro získání příslušného stupně vzdělání. Tato oblast zahrnuje např. kurzy cizinecké agendy, ochranu utajovaných informací, oblast pedagogiky, kurzy informatiky a výpočetní techniky a jiné dle potřeb Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

 

Škole se daří prostřednictvím projektů čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie. Mezi nejvýznamnější investice patřily projekty z Operačního programu Životní prostředí vedoucí k revitalizaci budov. V oblasti vzdělávání se jedná o projekty z Fondu pro vnější hranice, projekty vzdělávání národnostních menšin nebo mezinárodní projekty směřující k posílení odborných kompetencí pedagogů.

Součástí aktivit školy je taktéž mezinárodní spolupráce s našimi zahraničními partnery především ze Slovenska, Polska a Německa. Prostřednictvím odborných seminářů, spolupráce v rámci projektů a odborných stáží dochází k výměně nejen pedagogických zkušeností, ale také poznatků z policejní práce. Zaměstnanci školy se pravidelně zapojují do vzdělávacích aktivit CEPOLu.

K vysokému standardu vzdělávacích aktivit přispívá výraznou měrou také logistické zabezpečení školy.

Diskuze