preview

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.

Video

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění poskytuje tříleté denní studium ve dvou ateliérech - výtvarném a dramatickém a celkem čtyřech různých oborech, přičemž soužití výtvarného a dramatického ateliéru umožňuje navázání na některé směry ve výtvarném umění pracující s prvky výtvarnými i divadelními či umožňuje spolupráci studentů obou ateliérů při divadelních představeních /výtvarný doprovod apod./.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.skolaumeni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/skolaumenizlin/
Instagram: https://www.instagram.com/skolaumeni/
Youtube: https://youtu.be/59IDbLVauMk
Zaměření školy: Umění
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Užitá malba

Grafická tvorba

Sochařská tvorba

Hudebně dramatické umění – Herecká škola

Podrobné informace o škole

Z iniciativy představitelů města Zlína a řady představitelů kulturního prostředí včetně Městského divadla Zlín vzniklo v roce 1993 dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob s názvem Společnost pro zřízení Zlínské školy umění, jejímž hlavním cílem bylo zřízení a všestranná podpora její činnosti.

 

Vzhledem k tehdejším existujícím typům škol bylo možno školu zřídit jako tříleté pomaturitní studium ukončené maturitou, což bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s platnosti od 1. září 1994 s názvem Zlínská škola umění. V témže roce bylo zahájeno studium v obou atelierech.

 

Prvním ředitelem školy byl Mgr. Josef Morávek, tehdejší umělecký ředitel MDZ, který zároveň vedl dramatický atelier. Výtvarný atelier vedl Mgr. Ivo Sedláček, který se po odchodu Mgr. Morávka stal ředitelem školy a zároveň vedoucím atelieru výtvarného.

 

Škola od svého začátku byla umístěna v prostorách Zlínského divadla. Rostoucí počet studentů vyžadoval získání vhodných prostor pro výuku, což bylo jako přechodné řešení vyřešeno poskytnutím vily z dědictví tehdejšího prezidenta Havla, který ji věnoval městu Zlín pod podmínkou, že bude po určitou dobu sloužit školským účelům. Do prostor vily byl umístěn výtvarný atelier. V roce 2004 byla sjednána nájemní smlouva s Magistrátem města Zlína na pronájem školních prostor v bývalé základní škole, kde oba ateliéry a vedení školy jsou doposud.

 

Škola měla při svém vzniku právnickou formu nadace a byla zapsána v Rejstříku soukromých nadací tehdejšího okresu Zlín.

 

V roce 1996 došlo ke změnám ve vzdělávací soustavě, která umožnila vznik vyšších odborných škol. Zakladatelé školy okamžitě požádali o zřízení nového právního subjektu Zlínská vyšší odborná škola umění. Veškerá činnost tohoto subjektu bezprostředně navázala na přechozí činnost. Došlo ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost, která byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Brně.

 

Tyto právní normy stanovují jednak druh poskytovaných obecně prospěšných služeb, což je poskytování vzdělání a výchovy v oblasti výtvarného a dramatického umění a prezentaci uměleckých děl na veřejnosti. Jako soukromý subjekt škola vedle dotací z Ministerstva školství získává zdroje pro financování své činnosti ze soukromých zdrojů – tedy především ze školného. Jsou-li oba zdroje vyšší než náklady, musí škola tento přebytek vložit znovu do vzdělávacího procesu. Kontrola školy v této oblasti je zajištěna Správní radou a Dozorčí radou školy.

 

V oblasti vzdělávání se škola řídí Školským zákonem a předpisy pro oblast školství. Skladbu předmětů, jejich obsah, personální obsazení a náplň absolutoria zpracovává škola a předkládá Akreditační komisi Ministerstva školství ke schválení. Dodržování těchto požadavků kontroluje Česká školní inspekce.

 

Během své existence se vytvořil pedagogický sbor, vytvořený z aktivních umělců jak v oblasti dramatické, tak v oblasti výtvarné. Umělecké a odborné předpoklady pedagogů jsou zárukou vysoké kvality výuky a dávají možnost odborného růstu studentů během studia a přípravu pro budoucí působení. Působení externích vyučujících a spolupráce školy s jinými vysokými školami uměleckého zaměření jsou významných faktorem praktického zaměření školy a kontaktu s uměleckým děním.

 

Škola má vybudovanou materiální základnu, oblast informačních technologií a prostory pro praktickou výuku výtvarných disciplín. Bezprostřední kontakt s hereckým prostředím a seznámením nejen s uměleckou částí, ale i s provozem divadla, dává možnost budoucím absolventům být všestranně připravenými.

 

Všechny tyto faktory, které se zdokonalují během existence školy, a vytvořily příznivé klima školy a široké možnosti uplatnění jejich absolventů jsou zárukou pro uskutečnění původní myšlenky – vytvořit z ní důstojnou pokračovatelkou nejen tradic uměleckého školství ve Zlíně, ale se i podílet na rozvoji kulturního dědictví města Zlína.

 

Významnou novinkou je snížení výše školného: díky ekonomické situaci přistupujeme ke snížení měsíčního školného pro školní rok 2021/2022 z CZK 2.500,- na částku CZK 1.000,-  tj. 10.000,-Kč za rok. (září-červen, o prázdninách se školné neplatí). Jednorázové zápisné v 1. ročníku je Kč 1 200,-.

Další náklady u výtvarných oborů na ubytování a cestu například na „kurzy tvorby v přírodě“ (5x za studium vždy v pracovní týden) či „vzdělávací zájezd“ (vždy jeden za rok, v minulosti např. Vídeň, Drážďany a Berlín, Mnichov či Benátky) nebo výstavy s výkladem v Krajské galerii Zlín hradí plně škola. U hereckého oboru hradí škola například seznamovací pobyt v 1.ročníku-tzv. „ladění“ nebo vstupy na divadelní festivaly, jako v minulosti například týdenní přehlídku našich a slovenských divadel nazvanou „Setkání – stretnutie“ pořádanou každoročně Městským divadlem Zlín.

Školné na tři roky studia stanovuje „Smlouva o výuce“ a po jejím podpisu ho nelze navyšovat.

Diskuze