Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Od 1.9. 2004 má vzdělávací komplex název Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola a Střední odborné učiliště. Zároveň začínají jednání ředitele Ing. Jindřicha Vodičky s proděkanem VŠCHT Praha Doc. Ing. Alešem Helebrantem, CSc. o spolupráci na nově vznikajícím bakalářském vzdělávacím programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. v Jihlavě

Škola FARMEKO zahájila svou činnost v roce 1992 a od tohoto roku je zařazena do sítě škol MŠMT ČR - splňuje veškerá kritéria pro kvalitní výuku připravující žáky k maturitě a pro vyšší odborné vzdělávání. Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na oblast farmacie, ekologie či kosmetiky.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Vyšší odborná škola byla akreditována v roce 1996 a v letošním roce oslaví 20. let. Připravuje kvalifikované absolventy v oblasti ekonomie nebo strojírenství. Od roku 2015 je možné studovat v denní nebo kombinované formě. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS. 

Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s. r.o. v Jihlavě

Soukromá Vyšší odborná škola grafická (VOŠG) vznikla přirozeným kvalitativním vývojem střední školy. VOŠG je akreditována MŠMT v lednu 2001 a sídlí ve vlastní budově v Dvořákově ulici č. 5. Tato budova má k dispozici celkem 8 učeben vybavených každým rokem modernizovanou a rozšiřovanou výpočetní technikou, videotechnikou a programy pro digitální zpracování obrazu a zvuku, modelování a animace.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava vzdělává, jako jediná vyšší odborná škola v Kraji Vysočina, sociální pracovníky již 20 let. Od školního roku 2014/2015 otevřela také nový obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nově tedy vzděláváme i diplomované specialisty - pedagogy mateřských škol a pracovníky pro mimoškolní pedagogiku.

Škola má 210 studentů - 120 na denní formě studia a 90 na dálkové. Je řádným členem Asociace vzdělavatelů v  sociální práci (ASVSP), členem Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ). Škola poskytuje kvalitní praktickou průpravu pro výkon obou profesí.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Naše škola, založená roku 1946, sdružuje 4 součásti: Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, domov mládeže (80 míst) a školní jídelnu. Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

V roce 1906 byla založena Zemská lnářská škola, roku 1939 přejmenována na Odbornou hospodářsko-lnářskou školu. Areál školy byl dokončen v roce 1909. Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1.9.1996 zahájila svoji činnost Vyšší zdravotnická škola. Dne 1.7.2006 došlo ke změně názvu školy na Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

SPŠS je první žďárskou střední školou. Svou činnost zahajuje ve stejném roce jako Žďas - v r. 1951. Chybí jí vlastně všechno: budova, učitelé, pomůcky. První ředitel školy Václav Růžička tvoří polovinu učitelského sboru a musí si potřebné nejnutnější vybavení vypůjčit. Vyučuje se v malém sále sokolovny, žáci jsou ubytováni v Račíně.

Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Škola za dobu své existence vychovala stovky odborníků a získala uznání a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Dokladem úspěšné práce jsou dosažené výsledky v odborných, sportovních a jazykových soutěžích v rámci okresu, regionu, České republiky i na mezinárodním poli. Škola má k dispozici vedle klasických učeben rovněž odborné učebny pro stolničení a technologii, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky.