Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění poskytuje tříleté denní studium ve dvou ateliérech - výtvarném a dramatickém a celkem čtyřech různých oborech, přičemž soužití výtvarného a dramatického ateliéru umožňuje navázání na některé směry ve výtvarném umění pracující s prvky výtvarnými i divadelními či umožňuje spolupráci studentů obou ateliérů při divadelních představeních /výtvarný doprovod apod./.

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích

Vyšší policejní škola Ministerstva Vnitra v Pardubicích je organizační složkou státu a účetní jednotkou, ke které MV vykonává zřizovatelské funkce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Škola poskytuje vzdělávání v kurzech základní odborné přípravy, ve specializačních, inovačních nebo zdokonalovacích kurzech.

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě

Policejní škola Jihlava se zaměřuje na vzdělávání budoucích policistů formou základní odborné přípravy.Mezi tyto základy patří také jízdní kurzy pro profesionální řidiče a hasičská školení.Absolvování studia na policejní škole Jihlava umožňuje studentovi pokračovat coby příslušník pořádkové, železniční nebo dopravní policie.

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně

Na brněnské Vyšší policejní škole máme akreditovaný studijní obor koncipovaný a připravený na klíč policistům Policie České republiky. Obor „BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ patří mezi obory, které svojí kvalitou poskytují v konečném výsledku službu každému občanovi této země. Naši absolventi jsou na policejních služebnách skutečnými specialisty na svém místě.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

VPŠ MV v Praze je organizační složkou státu, jejím statutárním orgánem je ředitel školy. Škola má akreditaci pro odborné vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Policejní činnost. Zajišťuje studium v kvalifikačním kurzu základní odborné přípravy příslušníků/-ic Policie České republiky a podle konkrétních požadavků i v rekvalifikačních, inovačních či doplňkových kurzech.

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově je nedílnou součástí systému policejního školství a svou velikostí a rozsahem činnosti patří mezi tři největší policejní školy v České republice. Využívá i rozsáhlé několikahektarové výcvikové prostory v Dobroticích, v jejichž části je umístěno středisko pro výcvik psovodů a služebních psů Policejního prezídia ČR.

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

Vzdělávací program Elektrotechnika – mechatronické systémy má tři zaměření (Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice). Forma je denní i kombinovaná. Těžiště odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, automatizace, výpočetní techniky.

Čím se můžeme pochlubit, jsou absolventské práce našich studentů, ale posuďte sami zhlédnutím videa o jedné takové nebo se podívejte na to, jak naše absolventy hodnotí jejich zaměstnavatelé.


Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická v Českých Budějovicích

Cílem vedení i všech zaměstnanců je vybudovat regionální centrum pro výuku oborů v oblasti autopravárenství, dopravy a strojírenství. Škola se věnuje též dalšímu vzdělávání dospělých organizací rekvalifikačního studia, školení a kvalifikačních zkoušek. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími partnerskými školami se škola podílela na vypracování projektu mistrovské zkoušky v rámci Akademie řemesel, a je organizací těchto zkoušek pro jihočeský region pověřena.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola ve Varnsdorfu zahájila svoji činnost v roce 2004 a má tak již více než desetiletou tradici. V rámci terciárního vzdělávání poskytuje pomaturitní studia v kontextu podnikové praxe a uplatnitelnosti na trhu práce, s důrazem na jazykovou vybavenost absolventů školy. Vyšší odborná škola je součástí školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice

Absolventům středních škol nabízíme po úspěšném složení maturitních zkoušek studium na Vyšší odborné škole Strakonice se zaměřením na „Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách“. Tito absolventi jsou vyhledávanými odborníky v oboru a řada z nich dnes pracuje i na významných manažérských funkcích v oblasti průmyslové výroby a aktivit s ní spojených.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

VOŠ Čáslav je jedna z deseti nejstarších vyšších odborných škol v ČR (založena roku 1993 při SPŠ a OA) a s nejvyšším počtem studentů ve Středočeském kraji. Tato státní škola nabízí tříleté studium prezenční i kombinovanou formou ve vzdělávacím programu Výrobní a řídící systémy podniku, a to v zaměření ekonomickém i technickém. Škola má moderně vybavené učebny i laboratoře, vlastní školní jídelnu, knihovnu, studovnu, ubytování v areálu školy a vlastní parkovací prostory.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře

Velký důraz je kladen na získávání a aplikace poznatků z oblasti výpočetní techniky. Během studia studenti nabývají praktických zkušeností s operačními systémy, s využitím kancelářského software (MS Office) a se službami Internetu, včetně tvorby internetových prezentací. Nedílnou součástí této oblasti vzdělání jsou základy objektově orientovaného programování v prostředí MS Visual Basicu a základy tvorby databázových aplikací (MS Access).

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola v Kopřivnici zahájila studium již v roce 1992. Nachází se v krásném prostředí beskydského pohoří na okraji města. Nabízí dva obory vzdělání: 23-41-N/03 Strojírenství, 63-41-N/14 Ekonomika a podnikání. Oba obory je možno studovat denní i dálkovou formou. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných a kvalifikovaných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení ve výrobních podnicích, obchodních organizacích i státních institucích.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích

(Akreditovaný obor vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika lze studovat denní i dálkovou formou. V případě denní formy vzdělávání trvá studium 3 roky, v případě dálkové formy pak 3,5 roku. Studium je zakončené absolutoriem.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Klatovech

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky představuje jedinou školu v regionu, která nabízí široké spektrum vzdělání od středoškolského přes vyšší pomaturitní vzdělávání, samostatné jazykové vzdělávání doplněné vlastními služeb v oblasti ubytování a stravování.

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Vyšší odborná škola živnostenská je soukromou školou a působí v Přerově od roku 1996. V souladu se svým názvem se snaží vychovávat lidi, kteří jsou odborníky ve své profesi a nebojí se postarat sami o sebe. Ve sboru učitelů působí mnoho externích spolupracovníků s praktickými zkušenostmi. Škola zajišťuje pro své studenty zajímavé exkurze a také zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus. Vzdělávání v současnosti poskytuje v denní, dálkové i distanční formě.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. v Plzni

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecká 35, nabízí osm vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a od 1. 9. 2016 také nový program - Veřejná správa. V denní formě studia je možné studovat vzdělávací programy Diplomovaný zubní technik, Systémový administrátor IT, Cestovní ruch a Management sportovních aktivit.

Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

VOŠZ  Brno připravuje odborně vzdělané zdravotnické pracovníky, o něž je v brněnských i mimobrněnských nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mimořádný zájem. Škola poskytuje vzdělání v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Oba obory je možné studovat denní nebo kombinovanou formou studia.

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverenního řádu maltézských rytířů v Praze

veškeré bližší informace naleznete na www.skolajecna.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/skolyjecna